บทความที่ได้รับความนิยม

29 มิถุนายน 2553

ความอดทน

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดสร้างข้าพระองค์ให้เหมือนพระองค์
หลอมหล่อข้าพระองค์ให้เป็นเฉกเช่นพระองค์

ท่านที่รัก ท่านเป็นบุตรของพระบิดา
การที่ท่านถูกทำให้เป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า
หมายถึงการที่ท่านจะต้องถูกตัด
ถูกขุด
ถูกดัด
ถูกหลอม
ถูกหล่อ
ถูกขนาบ
ถูกขัดและแต่ง

หมายถึงการที่ท่านจะยอมเสียสละความเป็นตัวตนของท่านเอง
เพื่อแก้ไข ทำใหม่ให้เป็นอย่างแบบที่ต้องการ

ดังนั้น จึงมิใช่งานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น
แต่เป็นงานรับผิดชอบของท่านด้วยเช่นกัน

ท่านจะต้องร้องขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยขุดรากถอนโคน
ความเห็นแก่ตัวในความปรารถนาของท่าน
ในเจตนาของท่าน
ในการกระทำของท่าน และ
ในความคิดของท่านให้ออกไปท่านอย่างรวดเร็ว

นี่เป็นงานที่ต้องการความร่วมมือ
คือความร่วมมือระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้ากับท่าน และ
เป็นงานที่มักนำมาซึ่งความรู้สึกล้มเหลวและสิ้นหวังด้วยเช่นกัน
เพราะท่านจะเห็นว่าสิ่งที่จะต้องขจัดออกไปนั้นยังเหลือมากมายที่ต้องกระทำ

ข้อบกพร่องที่ท่านเคยยอมรับได้ยาก หรือ
อย่างน้อยเมื่อก่อนท่านไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความบกพร่องเลย
แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นทำให้ท่านรู้สึกทุกข์ ลำบาก และตกใจกลัว

จงกล้าหาญไว้
นั่นเป็นหมายสำคัญของความก้าวหน้าในตัวของท่านเอง

จงอดทน
มิใช่อดทนต่อคนอื่นเท่านั้น
แต่จงอดทนต่อตนเองด้วย

เมื่อท่านเห็นการกระทำของท่านก้าวหน้าไปอย่างเชื่องช้า
ทั้งๆ ที่ท่านปรารถนาและต่อสู้มากมายมาแล้ว
ท่านจะได้รับความอดทนจากเบื้องบน
อดทนต่อผู้คนที่ทำให้ท่านได้รับความลำบาก

ดังนั้น จงก้าวต่อไป
มุ่งไปข้างหน้า
ต่อสู้ด้วยความอดทน
ด้วยมานะบากบั่น
จงจำไว้เสมอว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เคียงข้างท่าน
พระองค์คือกัปตันแห่งชีวิตและพระผู้ช่วยของท่าน
ดังนั้น จงอ่อนสุภาพ อดทน และ เข้มแข็งเถิด

ใช่แล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าและท่านจะทำงานร่วมกัน และ
องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมในความทุกข์
ความล้มเหลว
ความยากลำบาก
ความเจ็บปวดในหัวใจของท่านด้วย
ท่านเป็นสหายขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ท่านจงร่วมในความอดทนขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในความเข้มแข็งของพระองค์ และ
เป็นที่รักของพระองค์

พระธรรมภาวนา

โรม 5:3:
...เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเรา... เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความอดทน

โรม 12:12:
จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน

เอเฟซัส 4:2:
...จงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก

โรม 15:1:
พวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็ง ควรจะอดทนต่อความเชื่อของคนที่เคร่งในข้อหยุมๆ หยิมๆ และไม่ควรกระทำสิ่งใดตามความพอใจของตัวเอง

2ทิโมธี 2:24:
ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน เป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทน

ฮีบรู 10:36:
ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้...

โคโลสี 3:12:
เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น